§1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Vejen Bokse Klub og dens hjemsted er Vejen Kommune.

 

§2 Foreningens formål

Klubbens formål er at udøve boksning etisk og moralsk korrekt.

 

§3 Medlemskab af organisationer

Foreningen skal være medlem af Jysk Amatør Bokse Union(JABU) og Dansk Amatør Bokse Union(DABU), under Danmarks Idrætsforbund(DIF), European Amateur Boxing Assosiation(EABA) og International Amateur Boxing Assosiation(AIBA) og er underlagt disse organisationers love og bestemmelser.

 

§4 Optagelser af medlemmer

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 10 år. Optagelsen af umyndige medlemmer i foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.

Som passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der ønsker at støtte eller arbejde for boksesporten gennem foreningsarbejde.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutningen herom kræver samme majoritet, som er forskrevet ved ændring af foreningens vedtægter, jf. §15.

Spørgsmål vedrørende valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamling.

 

§5 Kontigent

Kontingent for medlemmer fastsættes af bestyrelsen for både aktive og passive medlemmer.

 

§6 Udmeldelse-Eksklusion

Gyldig udmeldelse skal være skriftelig, stilet til foreningens kasserer og være denne i hænde senest 14 dage før udmeldelsens ikrafttræden. Endvidere kræves, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent frem til udmeldelsens ikrafttræden. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse af udmeldelsen..

Bestyrelsen kan desuden ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft mulighed for at fremføre sin side af sagen og kan kræve, at spørgsmålet vedr. eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har det berørte medlem krav på, at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, og skal endvidere have adgang til denne for at fremlægge sin sag.

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsorden.

 

§7 Ordinær Generalforsamling

Generalforsamlinger er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, der højeste myndighed i alle foreningsanliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i Marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Dagsorden bekendtgøres ligeledes skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse til optagelse på dagsordenen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, og har været medlem mindst 2 måneder før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

 

§8 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbende. år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse, samt fremlæggelse af budget for det kommende år.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse (3 medlemmer i lige år samt 2-4 medlemmer i ulige år).

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

7. Eventuelt.

 

§9 Generalforsamlingens afvikling

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede mødet.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jf. dog §6 stk 6 & 7, §15 og §16 stk 2

Dirigenten bestemmer afstemningsformen. Dog skal afstemning og valg på begæring fra 2/3 stemmeberettigede medlemmer foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger føres til protokols, hvori også referat af mødet optaget i det omfang, dirigenten føler det nødvendigt.

 

§10 Ekstraordinær Generalforsamling

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Endvidere skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet.

Ved indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelser i §7 stk 2.

Bestyrelsen konstituere sig selv med formand m.m.

 

§11 Bestyrelse – Valg

Bestyrelsen er foreningens ledelse i det daglige og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær, 1-3 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for 2 år af gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituere sig selv med formand m.m.

 

§12 Bestyrelse – tegningsret

Den nyvalgte bestyrelse skal afholde sit første bestyrelsesmøde senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede heriblandt, formand eller næstformand jf. dog §6 stk 4.

I formandens forefald indtræder næstformanden i hans sted.

Der skal føres protokol over bestyrelsens møder.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer.

I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kasserer i foreningen.

 

§13 Regnskab

Foreningens regnskab går fra 01.01 til 31.12.

Bestyrelsen skal inden 01.04 afgive driftsregnskab for det foregående regnskabsår og status pr. 31.12 til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

§14 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges 2 kritiske revisorer og 1 revisor suppleant, jf. §8. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen således, at den først valgte er på valg det følgende år. Revisor suppleanten vælges for et år ad gangen.

Revisorerne skal hvert år i Marts måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§15 Vedtægtsændringer

 

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§16 Foreningens opløsning

 

Bestemmelserne vedr. foreningens opløsning kan kun tages på en til dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. For at denne generalforsamling er beslutningsdygtig kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves 3/4 af de afgivne stemmer støtter forslaget om opløsning af foreningen. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning om opløsning af foreningen kan træffes med ovennævnte majoritet, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue og de midler som foreningen ejer tilfalde Jysk Amatør Bokse Union(JABU).